Oolong Tea 50g

6.90

14 in stock

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category: Tag:

Description

Oolong Tea

EN:

Oolong is neither a black tea nor a green tea; it falls into its own category of tea. Yet an oolong may end up with more black tea characteristics or more green tea characteristics depending on the direction the tea master takes in the processing of the tea.

Extremely delicate tea with a unique wood aroma and mild taste.

Black tea is allowed to fully oxidize during processing, giving the tea leaves their dark color and rich malty aroma they’re known for. Green tea is barely oxidized at all, so the leaves keep some of their original green leaf color and fresh-picked flavor. Oolong tea falls somewhere in between and is often described as a partially oxidized tea. But oxidation levels in oolong can vary from 8% to 80% depending on the production style of the tea master. Which is why the flavor profile of some oolongs may lean more toward a fresh green tea (less oxidized) and others toward a malty black tea (more oxidized).The biggest difference between oolong tea and black or green teas? Oxidation and shape.

 

Health Benefits

As a semi-oxidized tea, oolong tea contains a range of antioxidants, including many found in both green and black teas. Antioxidants are nutrients that protect our cells from damage caused by aging, our lifestyle, and the environment. Over time, this damage contributes to many chronic diseases.

All teas contain high levels of antioxidants that offer a range of health benefits. However, research shows that the nutrients in oolong tea have stronger antioxidant and antimutagenic effects than green or black varieties.

Oolong tea’s powerful antioxidants and other nutrients may offer health benefits like:

Lower Risk of Diabetes

Research shows that the polyphenols in oolong tea lower blood sugar levels. They also reduce insulin resistance, a condition where the body doesn’t properly use sugars in the blood. High blood sugar and insulin resistance are both risk factors for diabetes and other health conditions like obesity.

Heart Health

Oolong tea’s polyphenols activate an enzyme that breaks down triglycerides, a type of fat in your blood. These triglycerides contribute to the thickening of artery walls, increasing the risk of strokeheart attack, and other heart diseases. Research also shows oolong tea can also lower your cholesterol, which at high levels is another heart disease risk.

Ingredients: 100% Oolong tea.

Country of origin: China.

Brewing method:

1 teaspoon per 200 ml of water at 90 degrees Celsius. We cover it and brew it for 2-4 minutes.

LV:

Oolong nav ne melnā, ne zaļā tēja; tas ietilpst savā tējas kategorijā. Tomēr oolongam var būt vairāk melnās tējas īpašību vai vairāk zaļās tējas īpašību atkarībā no virziena, ko tējas meistars veic tējas apstrādē.

Apstrādes laikā melnajai tējai ir atļauts pilnībā oksidēties, piešķirot tējas lapām tumšo krāsu un bagātīgo iesala aromātu. Zaļā tēja tik tikko ir oksidēta, tāpēc lapas saglabā daļu no to sākotnējās zaļās lapas krāsas un svaigi salasītās garšas. Oolong tēja iekrīt kaut kur pa vidu, un to bieži raksturo kā daļēji oksidētu tēju. Bet oolong oksidācijas līmenis var atšķirties no 8% līdz 80% atkarībā no tējas meistara ražošanas stila. Tāpēc dažu oolongu garšas profils var vairāk virzīties uz svaigu zaļo tēju (mazāk oksidētu), bet citi – uz iesala melno tēju (vairāk oksidētu). Lielākā atšķirība starp oolong tēju un melno vai zaļo tēju? Oksidēšanās un forma.

Ieguvumi veselībai

Kā daļēji oksidēta tēja, oolong tēja satur virkni antioksidantu, tostarp daudzus, kas atrodami gan zaļajā, gan melnajā tējā. Antioksidanti ir barības vielas, kas aizsargā mūsu šūnas no bojājumiem, ko izraisa novecošanās, mūsu dzīvesveids un vide. Laika gaitā šis kaitējums veicina daudzas hroniskas slimības.

Visas tējas satur augstu antioksidantu līmeni, kas piedāvā virkni ieguvumu veselībai. Tomēr pētījumi rāda, ka oolong tējas barības vielām ir spēcīgāka antioksidanta un antimutagēna iedarbība nekā zaļajām vai melnajām šķirnēm.

Oolong tējas spēcīgie antioksidanti un citas uzturvielas var sniegt labumu veselībai, piemēram:

Zemāks diabēta risks

Pētījumi rāda, ka polifenoli oolong tējā pazemina cukura līmeni asinīs. Tie arī samazina rezistenci pret insulīnu – stāvokli, kad organisms pareizi neizmanto cukuru asinīs. Augsts cukura līmenis asinīs un rezistence pret insulīnu ir gan diabēta, gan citu veselības stāvokļu, piemēram, aptaukošanās, riska faktori.

Sirds veselība

Oolong tējas polifenoli aktivizē fermentu, kas noārda triglicerīdus – tauku veidu asinīs. Šie triglicerīdi veicina artēriju sieniņu sabiezēšanu, palielinot insulta, sirdslēkmes un citu sirds slimību risku. Pētījumi arī parāda, ka oolong tēja var arī pazemināt holesterīna līmeni, kas augstā līmenī ir vēl viens sirds slimību risks.

Īpaši smalka tēja ar unikālu koksnes aromātu un maigu garšu.

Sastāvs: 100% Oolong tēja.

Izcelsmes valsts: Ķīna.

Alus pagatavošanas metode:

1 tējkarote uz 200 ml ūdens 90 grādu temperatūrā. Mēs to pārklājam un vārām 2-4 minūtes.

RUS:

Улун не является ни черным, ни зеленым чаем; он попадает в отдельную категорию чая. Тем не менее, улун может иметь больше характеристик черного чая или больше характеристик зеленого чая, в зависимости от направления, в котором чайный мастер использует при обработке чая.

Черный чай полностью окисляется во время обработки, что придает чайным листьям темный цвет и богатый солодовый аромат, которым они славятся. Зеленый чай практически не окисляется, поэтому листья сохраняют свой первоначальный зеленый цвет и аромат свежесобранных листьев. Чай улун находится где-то посередине и часто описывается как частично окисленный чай. Но уровень окисления в улуне может варьироваться от 8% до 80% в зависимости от стиля производства чая мастером. Вот почему профиль вкуса некоторых улунов может больше склоняться к свежему зеленому чаю (менее окисленному), а другие – к солодовому черному чаю (более окисленному). Самая большая разница между чаем улун и черным или зеленым чаем? Окисление и форма.

Польза здоровью

Как полуокисленный чай, чай улун содержит ряд антиоксидантов, многие из которых содержатся как в зеленом, так и в черном чае. Антиоксиданты – это питательные вещества, которые защищают наши клетки от повреждений, вызванных старением, нашим образом жизни и окружающей средой. Со временем это повреждение способствует возникновению многих хронических заболеваний.

Все чаи содержат высокий уровень антиоксидантов, которые обладают рядом преимуществ для здоровья. Однако исследования показывают, что питательные вещества в чае улун обладают более сильным антиоксидантным и антимутагенным действием, чем зеленые или черные сорта чая.

Мощные антиоксиданты и другие питательные вещества чая улун могут принести пользу для здоровья, например:

Снижает риск диабета

Исследования показывают, что полифенолы в чае улун снижают уровень сахара в крови. Они также снижают инсулинорезистентность – состояние, при котором организм неправильно использует сахара в крови. Высокий уровень сахара в крови и инсулинорезистентность являются факторами риска развития диабета и других заболеваний, таких как ожирение.

Здоровье сердца

Полифенолы чая улун активируют фермент, расщепляющий триглицериды – один из видов жира в крови. Эти триглицериды способствуют утолщению стенок артерий, повышая риск инсульта, сердечного приступа и других сердечных заболеваний. Исследования также показывают, что чай улун может снизить уровень холестерина, который при высоких уровнях является еще одним риском сердечных заболеваний.

Чрезвычайно нежный чай с неповторимым древесным ароматом и мягким вкусом.

Состав: 100% чай улун.

Страна производитель: Китай.

Способ заваривания:

1 чайная ложка на 200 мл воды при температуре 90 градусов Цельсия. Накрываем и настаиваем 2-4 минуты.